Ostoskori: 0 tuotetta - 0,00 €
Sinulla ei ole tuotteita ostoskorissasi

Tugevatoimeline desinfitseerimisvahend-kontsentraat Dexid-400 / 1l

Delivery time: 1 - 7 days

Kuvaus

Dexid-400 on tugevatoimeline desinfitseerimisvahend, mis on spetsiaalselt välja töötatud looma- ja linnukasvatushoonetes, toidu käitlemise/säilitamise ruumides eelnevalt puhastatud pindade, inventari, transpordivahendite, jalanõude ja rataste desinfitseerimiseks.

Saatavuus: Varastossa

Normaali hinta: 15,31 €

Erikoishinta: 13,50 €

(-12%)
Kuvaus

Koostis

C12-16-alküüldimetüülbensüülammooniumkloriid 17%
Didetsüüldimetüülammooniumkloriid   8%
Glutaaraldehüüd   10%
Isopropanool   13%
Männiõli   0.3%
Mis on Dexid-400
Dexid-400 on tugevatoimeline desinfitseerimisvahend, mis on spetsiaalselt välja töötatud looma- ja linnukasvatushoonetes, toidu käitlemise/säilitamise ruumides eelnevalt puhastatud pindade, inventari, transpordivahendite, jalanõude ja rataste desinfitseerimiseks.
Dexid-400 on optimeeritud koostisega segu glutaaraldehüüdist, isopropanoolist ja kvaternaarsetest ammooniumühenditest vesilahuses. Tootes on glutaaraldehüüdi lai toimespekter ühendatud kvaternaarsete ammooniumühendite pindaktiivsete omaduste, puhastus- ja desinfitseerimisvõimega.
Dexid-400 omab laia toimespektrit, olles efektiivne paljude loomapidamishügieeni seisukohalt oluliste patogeensete mikroorganismide, sealhulgas bakterite, viiruste ja seente vastu, ning aitab ära hoida nendest põhjustatud haigusi:
Viirused: Newcastle’i haigus, aafrika sigade katk, sigade vesikulaarhaigus, lindude gripp, sigade respiratoor-reproduktiiv-sündroom (PRRS, “sigade sinikõrv”), nakkav bursiit (Gumboro haigus), Mareki haigus, infektsioosne entsefalomüeliit (Avian encephalomyelitis virus) jne.
Bakterid: Bacillus cereus, Campylobacter jejuni, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Listeria monocytogenes, Mycobacterium smegmatis, Pasteurella multocida, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella Thyphimurium, Staphylococcus aureus. jne.
Seened: Trichophyton mentagrophytes, Cladosporium cladosporoides, Aspergillus spp., Candida spp., jne.
Dexid-400 on biolagunev, sobib kasutamiseks kõikidel pindadel, kaasa arvatud pehmetel metallidel, ning toimib hästi nii pehme kui kareda veega lahjendamisel, samuti orgaanilise aine juuresolekul.
Dexid-400 sobib leotamiseks, pihustamiseks ja kasutamiseks uduna aerosoolgeneraatoriga.
Kasutamine
Tööstuslikuks ja kutsealaseks kasutamiseks.
Enne kasutamist lahjendada veega.
Looma- ja linnukasvatushoonete pindade desinfitseerimine:
Enne desinfitseerimislahuse kasutamist pinnad puhastatakse sobiva puhastusvahendiga. Peale loputamist ja kuivatamist kasutatakse Dexid-400 lahjendatuna 1:400 (0.25%) või 1:200 (0.5% – haiguspuhangute korral) pihustades (1 l lahjendatud vahendit 4 m2 ruumi kohta).

Udutamiseks kasutada 1 liiter Dexid-400 ja 4 liitrit vett 1000 m3 ruumi kohta.
Desinfitseerimisvahendi minimaalne kokkupuuteaeg on ca. 30 minutit, peale seda tuleks pinnad hoolikalt loputada. Enne loomade tagasi laskmist lasta pindadel kuivada.
Virutsiidne toime:       1 L Dexid-400 kontsentraati 100 L vee kohta (1% töölahus).
Farmiliiklusvahendite ja rataste desinfitserimine:
Enne desinfitseerimislahuse kasutamist liiklusvahendite pinnad puhastatakse sobiva puhastusvahendiga. Peale loputamist pihustatakse Dexid-400 kontsentratsioonis 1:200 (0.5%). Desinfitseerimisvahendi minimaalne kokkupuuteaeg on ca. 30 minutit, peale seda tuleb pinnad loputada.
Toiduainete tootmise/säilitamise ruumid, transpordivahendid:
Enne desinfitseerimislahuse kasutamist pinnad puhastatakse sobiva puhastusvahendiga. Peale loputamist kasutatakse Dexid-400 lahjendatuna 1:400 (0.25%) või 1:200 (0.5%). Desinfitseerimisvahendi minimaalne kokkupuuteaeg on ca. 30 minutit, peale seda tuleb pinnad loputada. 
Jalanõude desinfitseerimine:
Dexid-400 lahjendatakse 1:200 (0.5%) ja lahust vahetatakse regulaarselt (iga 2-3 päeva tagant või igapäevaselt parima tulemuse saavutamiseks).
Ettevaatusabinõud
Tuleohtlik vedelik ja aur.
Allaneelamisel kahjulik.
Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.
Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.
Sissehingamisel võib põhjustada allergia- või astma sümptomeid või hingamisraskusi.
Söövitav hingamisteedele.
Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
Hoiatused
Hoida lastele kättesaamatus kohas.
Enne kasutamist tutvuda etiketil oleva infoga.
Hoida eemal soojusallikast/sädemetest/leekidest/kuumadest pindadest.
Mitte suitsetada.
Hoida pakend tihedalt suletuna.
Mahuti ja vastuvõtuseade maandada/ühendada.
Kasutada plahvatuskindlaid elektri-/ventilatsiooni-/valgustus-/seadmeid.
Mitte kasutada seadmeid, mis võivad tekitada sädemeid.
Rakendada ettevaatusabinõusid staatilise elektri vastu.
Vältida udu/auru/pihustatud aine sissehingamist.
Pärast käitlemist pesta hoolega käsi rohke vee ja seebiga.
Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada.
Saastunud töörõivaid töökohast mitte välja viia.
Vältida sattumist keskkonda.
Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
Kanda hingamisteede kaitsevahendeid.
Võtta saastunud rõivad seljast ja pesta neid enne järgmist kasutamist.
Tulekahju korral: kasutada kustutamiseks vett.
Mahavoolanud toode kokku koguda.
Hoida hästi ventileeritavas kohas.
Hoida jahedas.
Hoida lukustatult.
Sisu/mahuti viia ohtlike jäätmete kogumispunkti.
Esmaabimeetmed
Õnnetusjuhtumi korral või haigusnähtude ilmnemisel pöörduda arsti poole. Võimaluse korral näidata arstile toote ohutuskaarti. Mürgistusnähud võivad tekkida alles mitmeid tunde hiljem, seetõttu on arstlik järelevalve vajalik vähemalt 48 tunni jooksul pärast õnnetust.
ALLANEELAMISE KORRAL: Loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist. Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.
NAHALE SATTUMISE KORRAL: võtta viivitamata kõik saastunud rõivad seljast. Loputada nahka veega/loputada duši all. Nahaärrituse või lööbe korral: pöörduda arsti poole.
SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada kannatanu värske õhu kätte ja asetada mugavasse puhkeasendisse, mis võimaldab kergesti hingata. Hingamisteede probleemide ilmnemise korral: võtta ühendust MÜRGISTUSKESKUSE või arstiga.
SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole.
Säilitamine
Hoida originaalpakendis, toatemperatuuril.
Hoida mahuti tihedalt suletuna, hästi ventileeritavas kohas.
Hoida eemal soojusallikast/sädemetest/leekidest/kuumadest pindadest.
Lisätiedot
Bränd Interchemie
Tuotenumero IW006734
Väri Ei